اعلام نیازهای فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

اعلام نیاز اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در خصوص طرح فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

اعلام نیاز اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در خصوص طرح فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

اعلام نیاز واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری خراسان شمالی در خصوص طرح فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

اعلام نیاز اداره کل هواشناسی خراسان شمالی در خصوص طرح فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت

اعلام نیاز معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

اعلام نیاز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان شمالی در خصوص فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت

اعلام نیاز اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان خراسان شمالی در خصوص فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت

لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی ارجاع شده به دانشگاه

برای اطلاع از لیست اعلام نیازهای فرصت مطالعاتی که صنایع/سازمان‌ها از طریق نامه به دانشگاه اعلام کرده‌اند، لطفا کلیک  نمایید. 

لیست اعلام نیازهای فرصت مطالعاتی مندرج در سایت وزارت علوم

برای اطلاع از لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی(به‌روز شده تا تاریخ 1400/07/28) کلیک نمایید.

برای اطلاع از لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی(به‌روز شده تا تاریخ 1400/05/06) کلیک نمایید.

برای اطلاع از لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی(به‌روز شده تا تاریخ 1400/03/07) کلیک نمایید.

برای اطلاع از لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی(به‌روز شده تا تاریخ 1400/02/13) کلیک نمایید.

برای اطلاع از لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی(به‌روز شده تا تاریخ 1399/11/13) کلیک نمایید.

برای اطلاع از لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی (به‌روز شده تا تاریخ 1399/10/22) کلیک نمایید.

برای اطلاع از لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی (به‌روز شده تا تاریخ 1399/07/23) کلیک نمایید.

 

لیست فرصت مطالعاتی وزارت نیرو (به‌روز شده تا مهر 1399) مندرج در سایت وزارت علوم

برای اطلاع از لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی وزارت نیرو کلیک نمایید.

امکان انجام فرصت مطالعاتی در مؤسسه تحقیقات آب(وزارت نیرو)