دستورالعمل، فلوچارت و فرم های درخواست بازدید دانشجویی

 

اطلاعیه مهم(حذف گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت از فرایند اجرایی بازدید): به استناد مصوبه بند 3 صورت‌جلسه شماره 375 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت از فرایند اجرایی بازدیدها حذف گردید. بنابراین فرایند اجرایی درخواست بازدید به ترتیب ذیل خواهد بود:

مدرس، مدیر گروه آموزشی مربوط ، دانشکده ( بررسی برنامه ‌درسی و برآورد هزینه در شورای دانشکده)، معاونت آموزشی ، معاونت فرهنگی، ارجاع به شورای فرهنگی دانشگاه


 

بازدیدهای آموزشی: بازدیدهایی که در سرفصل درس انجام بازدید قید شده است.

بازدیدهای علمی نوع اول: بازدیدهای علمی که به درخواست استاد درس و با تایید گروه آموزشی مربوطه و دانشکده انجام می شوند.

با توجه به اینکه فرصت تحویل فرمهای بازدیدهای علمی به معاونت محترم اداری مالی دانشگاه حداکثر یک ماه پس از حذف و اضافه می باشد، فرمهای بازدیدهای آموزشی و علمی نوع اول از زمان حذف اضافه تا سه هفته پس از آن، از طریق اتوماسیون اداری می تواند به گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه برای طی سایر مراحل ارجاع شود.

آیین‌نامه اردوهای دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی