کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

پرسنل واحد

سمت سازمانی: رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

نام و نام خانوادگی :هومن نعیمی

مدرک تحصیلی:دکتری – مهندسی مکانیک

شماره تماس مستقیم: 32201126

شماره تماس داخلی :1126

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی-طبقه دوم-اتاق 312

سمت سازمانی: کارشناس مسئول گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

نام و نام خانوادگی :رضا باغدار

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس – مهندسی مکانیک

شماره تماس مستقیم: 32201127

شماره تماس داخلی :1127

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی-طبقه دوم-اتاق 312

سمت سازمانی: کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

نام و نام خانوادگی :مژده رحیمی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس - مهندسی برق

شماره تماس مستقیم: 32201127

شماره تماس داخلی :1127

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی-طبقه دوم-اتاق 312

پست الکترونیک گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت:

         ind.relations@ub.ac.ir 

پست الکترونیک گروه کارآفرینی وارتباط با صنعت(ارتباط با فارغ التحصیلان):

            job@ub.ac.ir