سامانه ملی کارآموزی

دانشجویان محترم برای انتخاب محل کارآموزی علاوه بر مراجعه حضوری به شرکت‌ها و صنایع مرتبط، می‌توانند از طریق سامانه ملی کارآموزی اقدام نمایند. بدین منظور دانشجو باید در سامانه مذکور ثبت‌نام و جایابی نماید.

ضمنا دانشجویانی که محل کارآموزی خود را به صورت حضوری و مستقل از سامانه ملی کارآموزی انتخاب نموده‌اند و محل مورد انتخاب آن‌ها در لیست واحدهای پذیرنده سامانه ملی کارآموزی است، نیز ملزم به ثبت‌نام و جایابی در این سامانه هستند.

فرایند درخواست جایابی در سامانه ملی کارآموزی

 

فلوچارت درخواست کارآموزی

اخذ واحد کارآموزی منوط به اتمام فرایند زیر در سامانه گلستان است: