نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید از شهرک صنعتی بیدک- گروه مهندسی صنابع- اردیبهشت 97

بازدید از شهرک صنعتی بیدک- گروه مهندسی صنابع- اردیبهشت 97


با هماهنگی گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه و همراهی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، روز چهارشنبه 19 اردیبهشت 97، دانشجویان درس کارگاه عمومی جوش دانشگاه بجنورد به سرپرستی مهندس امید مهدیانی از واحد صنعتی الکترود کیا شرق بازدید نمودند.