نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید مجتمع صنعتی اسفراین

بازدید مجتمع صنعتی اسفراین


روز دوشنبه 27 آذر 96، جمعی از دانشجویان ورودی جدید گروه آموزشی صنایع به سرپرستی آقای مهندس امید مهدیانی و با همکاری گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه از مجتمع صنعتی اسفراین بازدید نمودند.

در این بازدید دانشجویان از نزدیک با کوره های قوس الکتریک و فرایندهای عملیات حرارتی و فرایندهای ماشین کاری که در این مجتمع انجام می شود آشنا شدند.

افتخارات کسب شده توسط مجتمع صنعتی اسفراین

پذیرایی بعد حین معرفی مجتمع

ماکت ماشین 65

ماکت نمای کلی 

ورودی کارگاه قوس الکتریک (کوره های ذوب)