نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید پتروشیمی گروه مهندسی شیمی

دانشجویان درس موازنه گروه آموزشی مهندسی شیمی به سرپرستی آقای دکتر ابولفضل محمدی مدرس درس و با هماهنگی گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه در آذر 96 از مجتمع پتروشیمی بازدید نمودند.