نمایشگر دسته ای مطالب

تماس با ما - گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

تماس با ما - گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت


 

  
سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت:
دکتر حسن سجادی
 
تلفن مستقیم گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه:
058-32201126
 
 
مکان استقرار واحد:
سازمان مرکزی - طبقه دوم- اتاق 312
پست الکترونیک : ind.relations@ub.ac.ir