نمایشگر دسته ای مطالب

دستورالعمل و فرم ‌ها

دستورالعمل و فرم ‌ها


بازدیدهای آموزشی: بازدیدهایی که در سرفصل درس انجام بازدید قید شده است.

بازدیدهای علمی نوع اول: بازدیدهای علمی که به درخواست استاد درس و با تایید گروه آموزشی مربوطه و دانشکده انجام می شوند.

با توجه به اینکه فرصت تحویل فرمهای بازدیدهای علمی به معاونت محترم اداری مالی دانشگاه حداکثر یک ماه پس از حذف و اضافه می باشد، فرمهای بازدیدهای آموزشی و علمی نوع اول از زمان حذف اضافه تا سه هفته پس از آن، می تواند به گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه برای طی سایر مراحل ارجاع شود