نمایشگر دسته ای مطالب

دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت

دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت


 

 

        برای دسترسی به فرم ایده پردازی رویداد کلیک نمایید.