نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رییس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

رییس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت


سمت سازمانی:سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
نام و نام خانوادگی:دکتر حسن سجادی
مدرک تحصیلی:دکتری - مکانیک
شماره تماس مستقیم :05832201126
شماره تماس داخلی :1126
پست الکترونیک :
h.sajjadi@ ub.ac.ir
 ind.realations@ub.ac.ir
hasansajadi@gmail.com
مکان اسقرار واحد :سازمان مرکزی- طبقه دوم - اتاق 312