نمایشگر دسته ای مطالب

فراخوان سرباز امریه

فراخوان سرباز امریه


دانشگاه بجنورد در نظر دارد برای تأمین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود، در صورت اخذ مجوزهای مربوط، یک نفر از بین دانش آموختگان رشته های تحصیلی مندرج در متن آگهی، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، که مایل به گذراندن دوره خدمت نظام وظیفه در این دانشگاه هستند؛ به صورت امریه بکارگیری نماید.

 آگهی بکارگیری سرباز امریه در دانشگاه بجنورد

فرم شماره 1