نمایشگر دسته ای مطالب

فراخوان پارک علم و فناوری خراسان شمالی در خصوص طرح فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت اعضای هیأت علمی

فراخوان پارک علم و فناوری خراسان شمالی در خصوص طرح فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت اعضای هیأت علمی


 لیست واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری خراسان شمالی که متقاضی همکاری در طرح فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت اعضای هیأت علمی هستند مطابق جدول ذیل اعلام شد.