نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرمهای بازدید و معرفی نامه

بازدیدهای آموزشی و علمی نوع اول

بازدیدهای آموزشی: بازدیدهایی که در سرفصل درس انجام بازدید قید شده است.

بازدیدهای علمی نوع اول: بازدیدهای علمی که به درخواست استاد درس و با تایید گروه آموزشی مربوطه و دانشکده انجام می شوند.

با توجه به اینکه فرصت تحویل فرمهای بازدیدهای علمی به معاونت محترم اداری مالی دانشگاه حداکثر یک ماه پس از حذف و اضافه می باشد، فرمهای بازدیدهای آموزشی و علمی نوع اول از زمان حذف اضافه تا سه هفته پس از آن، می تواند به گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه برای طی سایر مراحل ارجاع شود.

فرم درخواست بازدیدهای آموزشی - فایل ورد

فرم درخواست بازدیدهای آموزشی - فایل PDF

فرم درخواست بازدیدهای علمی نوع اول

فرم درخواست بازدیدهای علمی نوع اول - فایل PDF

درخواست معرفی نامه

دانشجویانی که برای انجام پروژه های درسی نیاز به مراجعه به دستگاه های اجرایی، شرکتها، سازمانها، نهادهای دولتی و غیردولتی و ... دارند؛ می توانند از طریق تکمیل فرم زیر که در انتشارات دانشگاه نیز موجود است، و تایید آن توسط استاد درس و مدیرگروه  درخواست خود را برای صدور معرفی نامه به گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه تحویل دهند. معرفی نامه معمولا یک روز کاری بعد از تحویل درخواست در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

فرم درخواست معرفی نامه (مراجعه به ارگانهای برون دانشگاهی)