نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرمهای کارآموزی

فرمهای کارآموزی


نحوه اخذ واحد کارآموزی

دانشجویان متقاضی واحد کارآموزی می بایست از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان، درخواست خود را با ذکر محل کارآموزی مورد نظر ثبت نمایند تا پس از تایید مدیرگروه و استاد کارآموزی، با مراجعه به گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه واقع در ساختمان مرکزی اتاق 312 نسبت به تحویل گرفتن معرفی نامه خود اقدام نماید. متقاضی کارآموزی تا قبل از انتخاب واحد در ترمهای اول و دوم و قبل از 10 تیر برای تابستان، لازم است نامه محل کارآموزی (در سربرگ رسمی با مهر و امضای مقام مجاز) مبنی بر موافقت با کارآموزی خود را اسکن شده در سامانه گلستان بارگذاری نموده و اصل آن را به گروه کارآفرینی وارتباط با صنعت تحویل نماید. در طول دوره کارآموزی فرمهای زیر توسط کارآموز، سرپرست کارآموزی و استاد کارآموزی تکمیل می گردند.

فرم های کارآموزی

سامانه کارآموزی (جایابی کارآموزی): دانشگاه بجنورد از سال 1395 عضو این سامانه است و لازم است دانشجویانی که محل کارآموزی آنها، در زمره واحدهای صنعتی این سامانه قرار دارد، علاوه بر فرایند درخواست از طریق پیشخوان گلستان، در این سامانه نیز نام نویسی نمایند. معمولا واحدهای صنعتی که عضو سامانه هستند بعد از مراجعه دانشجو، لزوم ثبت نام در سامانه را برای پذیرش قطعی کارآموز به وی یادآور می شوند.