نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرمها و آیین نامه های مرتبط با کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان

فرمها و آیین نامه های مرتبط با کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان


کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان یکی از کارگروه های تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد که ریاست آن به عهده معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار و دبیری آن با ریاست محترم دانشگاه بجنورد است. 

اعضا و شرح وظایف کارگروه های تخصصی ذیل شورای توسعه و برنامه ریزی استان

دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی سال 1396

دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی سال ۱۳۹۵ (بخش اعتبارات پژوهشی)

اولویت پژوهشی ابلاغی شورای عالی عتف در دوره 1396 تا 1400

دستور العمل اجرایی  ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به  قانون بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۹۴

اصلاحیه بند 56

قالب ارائه درخواست انجام طرح های پژوهشی- ویژه دستگاه های اجرایی

قالب ارائه پیشنهاده های پژوهشی

فرم داوری پیشنهاده­های پژوهشی