نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرسنل واحد

پرسنل واحد


نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
حسن سجادی  سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 1126 05832201126
رضا باغدار  کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 1127 05832201127
مژده رحیمی کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 1127 05832201127