نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه نحوه تدوین استانداردهای ملی ایران

کارگاه نحوه تدوین استانداردهای ملی ایران


کارگاه نحوه تدوین استانداردهای ملی ایران با همکاری اداره کل استاندارد خراسان شمالی در آبان ماه سال جاری در محل سالن سمینار دانشکده علوم انسانی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزار گردید.

در این دوره که با حضور اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی فنی مهندسی، علوم پایه و هنر برگزار گردید؛ ضمن تشریح بخشهای مختلف سازمان استاندارد، و چگونگی تعامل با این سازمان، اطلاعاتی در خصوص الزامات نگارش پیش نویس استانداردهای ملی ایران ارائه گردید.

ساختارهای استاندارد بین المللی ISO و ASTM نیز به عنوان یکی از مراجع مورد استفاده برای شرکت کنندگان تشریح گردید.