نمایشگر دسته ای مطالب

کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت - 2

کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت - 2


سمت سازمانی:کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
نام و نام خانوادگی:مژده رحیمی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد - مهندسی برق
شماره تماس مستقیم :۰۵۸۳۲۲۰۱۱۲۷
شماره تماس داخلی : ۱۱۲۷
پست الکترونیک : ind.relations@ub.ac.ir
مکان اسقرار واحد :سازمان مرکزی - طبقه دوم– اتاق ۳۱۲- گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت